Savunma Sonrası Tez İşlemleri

► Savunmanızdan sonra her bir jüri üyenizin ayrı ayrı doldurup imzaladığı "Yüksek Lisans/ Doktora Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu" (A-5) ile tüm jüri üyelerinizin birlikte imzaladığı  "Yüksek Lisans/ Doktora Tez Savunması Sınav Tutanağı"nı Enstitü'ye teslim ediniz.

► Tezinizi "Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi"ne uygun biçimde düzenlediğinizden emin olunuz.

► Yönergede belirtilen basım kurallarına uygun biçimde tezinizden 3 adet siyah bez cilt kopya hazırlayınız. Bknz. Tez Yönergesi Ek. 9

► Tezinizin içinde yer alan Kabul ve Onay sayfasını jüri üyelerinize imzalattırınız. Bknz. Tez Yönergesi Ek. 3

► Tezinizin içinde yer alan Etik Beyan sayfasını ilgili kısımları doldurarak imzalayınız. Bknz. Tez Yönergesi Ek. 4

► Aşağıda belirtilen kurallara uygun biçimde 5 adet "Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu" hazırlayınız.

► Aşağıda belirtilen kurallara uygun biçimde 3 adet Kompakt Disk (CD) hazırlayınız.

► Basılı tezler, Kompakt Diskler (CD) ve formları Enstitü'de ilgili Araştırma Görevlisi'ne kontrol ettiriniz.

► 3 Adet Siyah Bez Ciltli teziniz, 3 Adet Kompakt Disk (CD) ve 5 adet "Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu"nu Enstitü'ye teslim ediniz. 

 

Kompakt Disklerin Hazırlanması:

1- Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Word dosyalarının pdf dosyalarına dönüştürülmesi için pdf hazırlama sayfasında bulunan bağlantılardan yararlanılabilir. Metin formatı dışında ek içeren karma tezler için açıklamalar Madde 6’da yer almaktadır.

2- Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü/tıp fakültesi dekanlığı tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır. Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için, tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.

3- Tezin tam metinini içeren dosya sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır. Ekler ise sadece WinRAR programı ile sıkıştırılacaktır.

4- Dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılacaktır.

Örnek:

Tam metin için referansno   (Not: Sekiz Haneli Referans Numarası)

Ekler için referansno

5- Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir.

6- Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu dosyalar WinRAR programı kullanılarak referans numarasını da içeren referansno.rar biçiminde tek bir dosya haline getirilerek Cd’ ye kaydedilmelidir.

NOT: CD’ler darbeye dayanıklı bir CD Kutusuna konularak etiketlenmeli ve etikette Türkçe ve bilgisayar ile yazılmış olmak üzere; T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ANA BİLİM DALI, TEZİN ADI, ÖĞRENCİNİN ADI, TEZ TÜRÜ, DANIŞMAN ADI ve ÜNVANI, SAVUNMA TARİHİ, REFERANS NUMARASI bulunmalıdır.

 

Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formunun Doldurulması:

1- Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu: Tezin, eser adı, yazar adı, referans numarası ve diğer bibliyografik bilgilerin bulunduğu ve YÖK Ulusal Tez Merkezi tarafından dijital iletim de dâhil olmak üzere her türlü ortamda tam metin (PDF) olarak araştırma hizmetine sunulması konusunda yazarın izninin alındığı belgedir. Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu (http://tez2.yok.gov.tr/) adresinde bulunmaktadır. Formu doldurmak için sisteme üye olmak gerekir.

2- Form, yazar tarafından doldurulan bilgilerin, Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı ile bağlantılı geçici bir tabloya aktarılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Formun doldurulması bitirilip “Kaydet” kutucuğu tıklandığında, üzerinde sistem tarafından üretilen “Referans Numarası” bulunan, basıma uygun form düzenlenmektedir. Herhangi bir nedenle hatalı veri girişi yapılmış ise form basılmadan önce geri dönülerek düzeltme yapılabilir. Ulusal Tez Merkezinde yapılacak kontrollerde, Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu üzerinde bulunan Referans Numarası dikkate alınacaktır.

3- Tezlerin başlıkları ve özet (abstract) sayfaları, Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanlarında, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler kullanılmamalıdır.

4- Bölüm, Anabilim Dalı ve Bilim Dalı satırlarında duruma uygun seçenek bulunamazsa bu satırlar boş geçilebilir.

5- Dizin Terimleri: Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında aranan tezlere, doğrudan erişimi sağlayan anahtar kelimelerin alfabetik listesidir.

6- Önerilen Dizin Terimleri: İlgili anahtar kelimelerin, sistemde var olan Dizin Terimleri Listesinde bulunmaması durumunda; yazar tarafından önerilen anahtar kelimenin Türkçesi=İngilizcesi şeklinde bu alana yazılmalıdır.

7- Yayımlama İzni ve Erteleme: Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu, tezlerin internet üzerinden yayınlanmasını sağlayacak izin metnini de içerdiğinden, ayrıca bir izin formu doldurulmayacaktır. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı üzerinden tezinin tam metin araştırma hizmetine sunulmasını kabul eden tez yazarları, “yayımlanmasına izin veriyorum” seçeneğini işaretleyerek Formu düzenler. Tezin bir yayınevi tarafından yayımlaması sürecinde olması veya patent başvurusunda bulunulması gibi durumlarda; erişime açılması en fazla 3 yıl süreyle ertelenebilir. Bu durumda tez yazarı erteleme seçeneğini işaretleyerek erteleme süresini belirtir.

8- Özler, biri Türkçe olmak üzere iki dilde 300’er kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Tez savunması sonrası izlenecek adımlar;

**Tezinizi savunduktan en geç 20 gün içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak enstitüye teslim etmelisiniz.

Tez  kapağında belirtilen anabilim dalı ve yüksek lisans programı ismini doğru yazmak için ekteki excel dosyasından gerekli kontrolleri sağlayınız.

Tez komitesi tarafından istenen değşiklikler yapıldıktan sonra tez bastırılmadan önce kontrol amacıyla son hali ile intihal raporu için elif.boduroglu@atilim.edu.tr adresine gönderilmeli, tez intihal raporu alınmalıdır.

Tezinizi yök ulusal tez merkezinde hesap açarak kaydetmelisiniz. Tezinizin sayfa sayısı özgeçmiş sayfa sayısındaki sayfa numarasıdır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü tez Yazım Yönergesine uygun halde bastırılmayan tezler enstitü tarafından kabul edilmez. Tezinizi tekrar bastırmamak için lütfen danışman hocanız ile beraber gerekli kontrolleri sağlayınız.

Enstitüye teslim etmek için;

2 adet siyah bez kapaklı siyah ciltli basılmış tez.

3 adet cd ( tezler cd’lere pdf formatında kaydedilmelidir. Pdf ismi YÖK ulusal tez merkezine tezinizi kaydettiğnizde size verilen referans numarası ile kaydedilecektir.)

Cd’lerin üzerine iç kapak ve referans numarası bilgileri olmalı.

Cd lerin içinde tez jürisi onay sayfasının imzalanmış hali ve etik form imzalarının renkli taranarak konması gerekmektedir.

5 Adet ulusal tez merkezinden ‘’tez veri giriş ve yayınlama formu’’ imzalanmış hali.

Not: Turnitin intihal raporu Pazartesi ve Perşembe günleri verilmektedir.

Tezin Enstitü'ye Tesliminde Öğrencilerin Yükümlülükleri,

Örnek Tez Kapağı

Örnek CD Etiketi

A-15 Formu