Yüksek Lisans Tez Önerisi

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin aşağıda yer alan hükmü gereğince yüksek lisans öğrencileri tez projesi önerisi hazırlamakla yükümlüdür.

Tez konusu ve tez projesi önerisi

MADDE 32 – (1) Öğrenci, danışman atanmasına ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihini izleyen en geç onbeş gün içinde, tez danışmanının denetiminde bir tez konusu belirler. Tez yazım esaslarına uygun olarak hazırladığı tez projesi önerisini danışmanının onayından sonra ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(2) Tez konusu ve tez projesi önerisi, ilgili anabilim dalı kurulunda değerlendirilip, kabul edildikten sonra anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye gönderilir. Tez konusu ile birlikte tez projesi önerileri Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.  

► Öğrenciler aşağıda yer alan esaslara uygun olarak hazırladıkları tez projesi önerilerini, Enstitü internet sayfasından alacakları "Yüksek Lisans Tez Konu Ve Proje Önerisi Formu" (Ö-16) ile birlikte Enstitü'ye teslim ederler.

Tez Önerisi Hazırlama Esasları